Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Huttinga BV te Veenendaal.

Artikel 1: Algemeen, definities

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Huttinga BV gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten betreffende de (op)levering van producten c.q. uitgevoerd werk en alle daarmee samenhangende werkzaamheden, een en ander voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken.
De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de Opdrachtgever anders zouden luiden.
Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

(a) onder ‘’de Opdrachtnemer’’ wordt verstaan Huttinga BV en/of één of meer van haar dochtermaatschappijen.
(b) onder “de Opdrachtgever” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever over de totstandbrenging van een Overeenkomst onderhandelt en/of de Overeenkomst sluit.
(c) onder ‘’de Overeenkomst’’ wordt verstaan elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
(d) onder ‘’de Principaal’’ wordt verstaan de Opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.
(e) onder “Werkzaamheden” wordt verstaan alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.
(f) onder “het Project” wordt verstaan de opdracht omschreven in het Hoofdaannemingsovereenkomst.
(g) onder ‘‘Hoofdaannemingsovereenkomst’’ wordt verstaan de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Principaal.
(h) onder ‘’Levering van zaken’’ wordt verstaan de levering van zaken waaronder mede begrepen alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder ‘’Uitvoering van werken’’.
(i) onder ‘’Uitvoering van werken’’ wordt verstaan het verrichten van ontwerp- en/of uitvoeringswerzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Huttinga BV zijn bevestigd.

1.4 Specifieke bedingen in Overeenkomsten waarin deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

2.1 De Opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 6 weken. Indien het geval de Opdrachtnemer zijn offerte uitbrengt in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door de Opdrachtgever, dan doet de Opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van het Project door de Principaal aan de Opdrachtgever.

2.2 De Opdrachtgever dient de hem toegezonden en in onderling overleg tot stand gekomen Overeenkomst ongewijzigd en ondertekend aan de Opdrachtnemer te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Overeenkomst te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Overeenkomst en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Op alle Overeenkomsten van de Opdrachtnemer zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen (met dien verstande dat voor “Principaal” moet worden gelezen “Opdrachtgever” en dat als Opdrachtnemer gezien dient te worden opdrachtnemer onder de Hoofdaannemingsovereenkomst):
a. alle op de Hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het toepasselijke bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestekswijzigingen;
b. al het overige waardoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Hoofdaannemingsover-eenkomst tegenover de Bouwdirectie en/of de Principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en indien en voor zover Opdrachtnemer daarvan kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst.
Het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert altijd boven het gestelde onder lid a en b.

2.4 De in het kader van de Werkzaamheden van toepassing zijnde technische en administratieve bepalingen van het bestek en de daarbij behorende tekeningen, alsmede proces-verbaal en/of staat van aanwijzing, toelichtingen, aanvullingen en overige ter zake relevante bescheiden zijn voor de Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de Opdrachtgever kopieën worden verstrekt. De Opdrachtnemer wordt geacht inzage in voornoemde stukken te hebben gehad en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 3: Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

3.1 De Opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De Opdrachtnemer is voorts verplicht de door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

3.2 De Uitvoering van werken moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

3.3 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

3.4 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de Opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

3.5 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor de rekening van de Opdrachtnemer.

3.6 De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door de namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever geven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

3.7 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

3.8 De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden over de inhoud van de Overeenkomst en alle informatie en zaken in dat kader ontwikkeld, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin des woords.

3.9 De Opdrachtnemer zal door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden tot dezelfde geheimhouding verplichten.

3.10 Zonder voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer toegestaan de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden ofwel gebruik te maken van ingeleende werknemers.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Opdrachtnemer tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de Opdrachtnemer;
b. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
e. over benodigde elektriciteit, gas en water.

4.2 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van de Opdrachtnemer geen vertraging ondervindt.

4.3 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

4.4 In geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de Opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de Opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de Opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de Opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt.

4.5 De Opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten.

4.6 De Opdrachtgever is, onverminderd de (opschortings)rechten die de Opdrachtgever op grond van de wet toekomen, gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de Opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.

4.7 De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer

5.1 Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is
de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Opdrachtnemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

5.2 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Opdrachtnemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

6.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

6.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 7: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering

7.1 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

7.2 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

7.3 De Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

7.4 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,-, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever de Opdrachtnemer nog verschuldigd is.

7.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8: Opneming en goedkeuring

8.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de Opdrachtnemer
voltooid zal zijn, nodigt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van de Opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de Opdrachtnemer is verzonden.

8.3 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de Opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

8.4 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de Opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de Opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

8.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

8.6 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: Oplevering en onderhoudstermijn

9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

9.2 De Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
De Opdrachtnemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de Opdrachtgever op grond van artikel 4 verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 6, aansprakelijk is.

Artikel 10: Aansprakelijkheid na oplevering

10.1 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door de schuld van de Opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

10.2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet-ontvankelijk, indien zijn wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. In geval van het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, si de rechtsvordering niet-ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel 11: Meer- en minderwerk

11.1 Meerwerk mag zonder opdracht van de Opdrachtgever niet meer dan 10% van de totale bedrag in de Overeenkomst betreffen. De Opdrachtnemer heeft recht op betaling van dit meerwerk. Overig meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijk opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd. De Opdrachtgever is slechts gehouden door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen.

11.2 Voor meer- en/of minderwerk gelden, tenzij schriftelijk anders overeenkomen, de voorwaarden van de Hoofdaannemingsovereenkomst.

11.3 Het meer- en/of minderwerk is niet verrekenbaar, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden.

Artikel 12: Betaling in termijnen

12.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de Opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever toe.

12.2 De Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na het in het derde lid aangegeven vervaldag.

12.3 Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtnemer de termijnfactuur aan de Opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 13: Eindafrekening

13.1 Behoudens Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Opdrachtnemer de eindafrekening in.

13.2 De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de Overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
– de aannemingssom
– een specificatie van het meer- en minderwerk
– een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst elkaar te vorderen hebben en hadden.

13.3 Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen.

13.4 De Opdrachtnemer is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag.

13.5 Betaling van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de Opdrachtnemer de eindafrekening heeft ingediend.

Artikel 14: In gebreke blijven van de Opdrachtgever

14.1 Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde percentage met 2 verhoogd.

14.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van de verschuldigde over te gaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
Indien de Opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

14.3 Indien de Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en interessen.

14.4 Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de Opdrachtnemer, mits hij de Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 15: In gebreke blijven van de Opdrachtnemer

15.1 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de Opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de Opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

15.2 De Opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de Opdrachtnemer na verloop van 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten.

15.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 16: Gewijzigde uitvoering

16.1 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij.
De Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

16.2 Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

Artikel 17: Onmogelijke uitvoering

17.1 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten.
In geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig evenredigheid na voltooiing.

Artikel 18: Cessie en verpanding van vorderingen

18.1 Het is mogelijk voor Opdrachtnemer om vorderingen die de Opdrachtnemer ingevolge een Overeenkomst met de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor de Opdrachtgever ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn zodoende goederenrechtelijk overdraagbaar, en daardoor tevens verpandbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW.

18.2 Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om eventuele vorderingen aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn zodoende goederenrechtelijk niet overdraagbaar, en daardoor tevens niet verpandbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 jo. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 19: Vergunningen

19.1 De Opdrachtgemer zal zelf zorgdragen voor de vergunningen verbandhoudende met de uitvoering van zijn werkzaamheden als opgenomen in de (Hoofdaanemings) Overeenkomst.

19.2 De Opdrachtnemer dient de voorschriften als gesteld in de voor Project verleende vergunningen na te leven en in acht te nemen

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

19.1 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op gelijke wijze als in de Hoofdaannemingsovereenkomst is voorzien. Indien de Opdrachtgever geen Opdrachtgever heeft, of indien tussen de Opdrachtgever en de Principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer beslecht door de wet bevoegde rechter.

19.2 De overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst.